/
     
Nettel Inwestycje
4034868124


7019368661

6078594877

Siedziba

 

Nettel Inwestycje
ul. Odkryta 51D/11
03-140 Warszawa
NIP 524-24-67-299
REGON 015519650

 

Numer Zg³oszenia do URTiP: OWA-WEP-238/03

 

Opis dzia³alno¶ci

 

Firma Nettel Inwestycje w obecnej formie prawnej dzia³a od 2003 roku, ale jej korzenie siêgaj± roku 1989.
Mimo ¿e jeste¶my firm± ma³±, mo¿liwo¶ci mamy du¿e. ¦wiadczymy us³ugi dostêpu do Internetu dla szerokiej rzeszy klientów indywidualnych jak równie¿ dla firm.

Wyj¶cie na ¶wiat zapewnia nam wspó³praca z najwiêkszymi operatorami telekomunikacyjnymi w kraju. W Warszawie ¶ci¶le wspó³pracujemy ze wszystkimi licz±cymi siê operatorami telekomunikacyjnymi.

Stosujemy nowoczesne rozwi±zania techniczne i sprzêt najlepszych ¶wiatowych producentów, dziêki czemu zapewniamy wysok± bezawaryjno¶æ naszych sieci. Wszelkie prace konserwacyjne staramy siê wykonywaæ w czasie najni¿szego obci±¿enia sieci. Ka¿dy nasz Klient zostaje objêty ca³odobowym serwisem, którego zadaniem jest czuwanie nad sprawnym dzia³aniem sieci. Podstawow± zasad± ¶wiadczonych przez nas us³ug jest zapewnienie bezpieczeñstwa korzystania z zasobów Internetu. Standardowo oferujemy najlepsze z dostêpnych zabezpieczeñ komputerów klienta przed dostêpem z zewn±trz, na poziomie warstwy sieciowej. Zale¿y nam na najwy¿szym poziomie satysfakcji Klientów, dlatego nieustannie staramy siê udoskonalaæ technologiê oraz zwiêkszaæ zakres us³ug dodatkowych bez podwy¿szania op³at instalacyjnych i abonamentowych.

 

Nasi klienci


Lista naszych Klientów jest z miesi±ca na miesi±c coraz d³u¿sza. S± to zarówno Klienci indywidualni jak i firmy, a us³ugi które im ¶wiadczymy, dok³adnie odpowiadaj± ich potrzebom.Lista naszych klientów:

1. Osiedle Mieszkaniowe AKACJE III ul. Odkryta 33-37
2. Osiedle Mieszkaniowe AKACJE IV ul. Odkryta 51
3. Budynek Mieszkaniowy ul. Grochowska 357
4. Osiedle Domów ul. Ostródzka 273
5. Osiedle Domów Czarnów k/Konstancin-Jeziorna collateral
6. Osiedle Mieszkaniowe ¦wiatowida
7. Osiedle Domów Malwa I ul. Ksi±¿kowa
8. Osiedle Domów Malwa II ul. Ksi±¿kowa
9. Firma MST Most Wanted BTL CO.
10. Firma ASET
11. Firma JPB
12. Klienci Indywidualni w zasiêgu radiowych punktów dostêpowych
13. Echo Investment - Budynek KIRKOR ul. S³owackiego 12
14. Budynek Mieszkaniowy ul. Aluzyjna 21E/F
15. Budynek Mieszkaniowy ul. Ksi±¿kowa 9F
16. Budynki Mieszkaniowe ul. Grzymalitów 11, 11A
17. Firma GUBERNATOR Sp. z o.o.
18. Echo Investment - Osiedle INFLANCKA ul. Stawki 4A/Inflancka 5
19. Echo Investment - MONDRIAN HOUSE ul. Ludowa 17
20. Budynek biurowy ul. Smolna 40
21. Firma QAD Polska Sp. z o.o.
22. Firma Pro-Factum Sp.j.

23. Osiedle "Na Mazowszu dom..." ul. Bandurskiego 26 Marki

 

24. Osiedle Domów ul. K±ty Grodziskie 111

25. Kompleks Apartamentowy TRITON PARK ul.Grójecka 194

26. Dzielnica "Zielona Bia³o³êka" - zasiêg radiowy

27. Radzymin - zasiêg radiowy

28. Marki - zasiêg radiowy

 

 mapa strony

 

tyking
(250) 618-6295
Serwis
Informacje
6508451650
Poczta
301-953-5868
7174654454
Telefon
(908) 210-7518
unsummable
(954) 973-9779
Monitoring-TV
Instalacje-TV
Traceroute
(250) 516-5338

 

 
 

 dokumenty PDF

 

Regulamin Internet
Cennik Internet
Regulamin Telefon
226-399-7664

 


 

 kalendarz

Listopad 2018
Pn Wt Sr Cz Pt So Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Pro-Factum618-542-2160Halluxmedfaintful

Nettel Inwestycje ul. Odkryta 51D/11 03-140 Warszawa telefon: 22 4978882 Fax: 22 4997467